REFUNDACJA DLA PACJENTA

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE PACJENTA MOŻE BYĆ ZREFUNDOWANE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA. Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne jest zlecenie prawidłowo wystawione przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, potwierdzone do realizacji przez Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca.

Zlecenie, w celu jego potwierdzenia i zarejestrowania, może dostarczyć do Oddziału Funduszu świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu. Zlecenie przesłane pocztą będzie odesłane na adres świadczeniobiorcy. (W przypadku gdy zlecenie zawiera błędy formalne lub zostało wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia MZ, Oddział Funduszu zwraca świadczeniobiorcy zlecenie bez potwierdzenia, jednocześnie informując o przyczynie odmowy potwierdzenia zlecenia.)

Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie jest zlecenie prawidłowo wystawione przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia wraz z ważną kartą potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, czyli dokumentem wydawanym przez oddział wojewódzki Funduszu, który przez okres do 12 miesięcy służy do potwierdzenia wystawionych zleceń i ich realizacji.

Pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego, z wyjątkiem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie, dokonuje świadczeniobiorca lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy albo inna osoba, na podstawie:

  • 1) pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę; lub
  • 2) zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia.

WYŻEJ WSPOMNIANE UPOWAŻNIENIE nie może być wystawione wcześniej niż 7 dni przed datą odbioru wyrobu medycznego.

Wskazówki na podst. zarządzenia Nr 90/2013/DSOZ PREZESA NFZ.

 

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE PACJENTA MOŻE BYĆ WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ PCPR.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player